Procesinis, sisteminis požiūris – pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje išpopuliarėjęs, ISO pripažįstamas kaip tinkamas kurti organizacijos vadybos  sistemos procesų karkasą, metodas. Daugelis ISO vadybos standartų, pradedant kokybės vadybos standartu  ISO 9001, yra grindžiami šiuo principu.  Organizacija procesiniu požiūriu „matoma“ ir analizuojama kaip procesų visumos sistema. Išgryninama organizacijos procesų struktūra, kuri būtina, kad būtų patenkinti užsakovų ir kitų suinteresuotų šalių reikalavimai.  Tiek pati sistema, tiek atskiri jos procesai turi tenkinti Demingo rato Planuok-daryk-tikrink-veik principus.  Kiekvienas procesas analizuojamas pagal jo vaidmenį siekiant organizacijos tikslų, jame sukuriamus rezultatus ir jų vertę užsakovo atžvilgiu.  Nustatomas procesų sistemos  ir atskirų jos procesų adekvatus valdymas,  procesų stebėjimo, matavimo duomenų gavimo ir analizės bei tolimesnio organizacijos gerinimo sistema.

Tinkamas šio metodo taikymas- didelė pagalba vadovams stabilizuojant ir gerinant  organizacijų veiklą, jų rezultatyvumą ir efektyvumą.